ေလထုညစ္ညမ္းသည့္ ဘန္ေကာက္တြင္ ႏွာေခါင္းစည္း ျပတ္လပ္သြား၍ ဘရာစီယာကို သံုးေနရသည့္ ေဒသခံမ်ား

ဘန္ေကာက္တြင္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား ျပတ္လပ္သည္အထိေရာင္းအားေကာင္းေနသျဖင့္ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ဘရာစီယာ၊ အတြင္းခံတို႔ကိုသံုးကာ ညစ္ညမ္းေလထုကို အံတုေနၾကသည္။ ထိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ဘန္ေကာက္တြင္ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ကတည္းကစကာ ေလထုအလြန္တရာ ညစ္ညမ္းေနၿပီးဌာနဆိုင္ရာကလည္း က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။ဘန္ေကာက္ေလထုထဲတြင္အမႈန္ပါ၀င္ႏႈန္းသည္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည့္ပမာဏထက္ ရွစ္ဆပိုမ်ားေနၿပီး ေနာက္တစ္လအထိ စိုထိုင္းညစ္ညမ္းေနဦးမည္ဟု သက္ဆိုင္ရာက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေလထုညစ္ညမ္းလွသျဖင့္ ႏွာေခါင္းစည္းေရာင္းအားမွာလည္း အလြန္ေကာင္းေနၿပီးအခ်ဳိ႕ဆိုင္မ်ားဆုိလွ်င္ ေရာင္းစရာ လက္က်န္ပစၥည္းမရွိေတာ့ေပ။ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားက ညစ္ညမ္းေလထုကို အဆင္ေျပရာပစၥည္းျဖင့္တြန္းလွန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွာေခါင္းကို ဘရာစီယာျဖင့္အုပ္ထားသူမ်ားကမိမိပံုကိုမိမိ႐ိုက္ကာ အြန္လိုင္းေပၚတင္ၾကသည္။

(DM, 17.1.19) ခ်ယ္ရီ

Tips News