(၂၂) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီေပါက္စဥ္ အစ/အဆံုး တိုက္ရန္

(၂၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ သိန္းတစ္ေသာင္းမွဆယ္သိန္းထိ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

သိန္းတစ္ေသာင္း အထူးဆု-င ၈၂၀၁၃၆ / သိန္းငါးေထာင္ အထူးဆု-ကဏ ၅၃၇၁၆၆
/ က ၇၁၈၁၄၁ / သိန္းသုံးေထာင္ အထူးဆု – တ ၂၂၃၈၆၆ / င ၇၁၄၉၂၀ / ခ ၃၀၂၀၁၇ / သိန္းတစ္ေထာင္ အထူးဆု – ဂ ၃၂၃၇၉၃ / ဘ ၁၂၆၁၉၅ / ကဒ ၃၀၁၆၁၅ / ဇ ၃၇၄၆၆၉ / ကဇ ၄၄၇၆၁၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဆုံးဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ – ကတ ၇၂၀၅၈ / ကတ ၉၉၁၂၆ / ကစ ၉၂၀၀၅ / ၮ ၅၃၅၇၆ / ဖ ၆၃၃၀၂ / ထ ၆၀၇၉၅ / ဠ ၇၇၅၀၆ / ထ ၄၃၉၁၆ / န ၆၃၆၇၉ / သ ၁၃၇၆၄ / ဂ ၂၁၈၂၆ / ဆ ၉၃၆၃၁

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၄)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ – ဖ ၃၉၂၂ / က႗ ၉၁၀၀ / ဗ ၇၂၂၂ / ၮ ၅၄၅၈ / မ ၃၆၄၅ / ဆ ၈၅၆၃ / ကဇ ၁၁၆၀ / ဏ ၈၆၉၀ / တ ၆၁၈၈ / ကထ ၆၇၉၄ / ကဌ ၇၂၀၈ / ဏ ၉၃၄၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဂဏန္း(၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္- ကတ ၇၄၄ / န ၇၈၁ / ကက ၂၇၁ / ဓ ၈၄၃ / ဎ ၇၇၀ / လ ၆၀၀ / ကက ၉၃၃ / န ၉၃၃ / ခ ၃၂၆ / ဍ ၂၇၅ / စ ၄၀၉ / ဖ ၇၀၄ / ကစ ၂၁၉ / ဃ ၁၈၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေ႐ွ႕ဆုံးဂဏန္း(၂)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ – ကဌ ၇၃ / ဈ ၆၃ / ကဌ ၂၆ / ဂ ၇၄ / ဌ ၂၉ / ကက ၇၀ / ဂ ၉၂ / ကဋ ၂၇ / ကဏ ၉၀ / ကစ ၄၄ / ကဈ ၃၈ / ကဆ ၆၉

Credit-Power ထီဆိုင္

Tips News