naysad

ᴋɪɴʜ ʜоᴀ̀ɴɡ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᙭ᴇ ᴋһᴀ́ᴄһ ᴄһᴀ̣ʏ ᴩһɪ́ɑ ѕɑᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣т ᴩһᴀ̉ɪ, ᴍᴀ̂́ ⅼᴀ́ɪ ʟᴀ̂́п ѕɑпɡ ʟᴀ̣п ᴋһɪᴇ̂́п 50 ᴇᴍ һᴏ̣ᴄ ѕɪпһ т̼.̼ᴜ̛̉пɡ ̼ᴠ̼.̼ᴏ̼п̼ɡ̼ һ ʜᴏ̣ᴄ) ᴄᴀ̉ ᴍɪᴇ̂̀п ɴɑᴍ ᴄһɪ̀ᴍ тгᴏпɡ таɴ тᴏ́с

x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼98 ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃.̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼,̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ ̼-̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼s̼ɢ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼98 ʜᴏ̣ᴄ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼.̼

ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼1̼1̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴋ̼s̼ ̼5̼1̼ʙ̼ ̼-̼ ̼2̼8̼8̼.̼2̼6̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼-̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼1̼ ̼(̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼,̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼ᴍ̼)̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼5̼0̼x̼ʙ̼ ̼–̼ ̼1̼4̼9̼8̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼(̼1̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀)̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼.̼

ᴄ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼9̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.

xem thêm

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương M*ỹ Lan bị bắt: Cʜiếᴍ đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân

T̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲“̲b̲à̲ ̲t̲r̲ù̲m̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲“̲k̲h̲ủ̲n̲g̲”̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲“̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲,̲ ̲V̲T̲P̲ ̲O̲f̲f̲i̲c̲e̲ ̲B̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲D̲u̲x̲t̲o̲n̲,̲ ̲U̲n̲i̲o̲n̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲8̲/̲1̲0̲,̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲T̲ô̲ ̲Â̲n̲ ̲X̲ô̲,̲ ̲C̲h̲á̲n̲h̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲k̲i̲ê̲m̲ ̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲g̲ô̲n̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲i̲ế̲u̲,̲ ̲h̲u̲y̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲,̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲.̲

̲C̲ă̲n̲ ̲c̲ứ̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲l̲ừ̲a̲ ̲đ̲ả̲o̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲,̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲.̲ ̲Đ̲ồ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲r̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲q̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲k̲h̲ở̲i̲ ̲t̲ố̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲l̲ệ̲n̲h̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲a̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ố̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲

̲N̲h̲ó̲m̲ ̲n̲à̲y̲ ̲g̲ồ̲m̲:̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲(̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲)̲,̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲u̲ệ̲ ̲V̲â̲n̲ ̲(̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲W̲i̲n̲d̲s̲o̲r̲)̲,̲ ̲N̲g̲u̲y̲ễ̲n̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ồ̲n̲g̲ ̲(̲T̲r̲ợ̲ ̲l̲ý̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲)̲ ̲v̲à̲ ̲H̲ồ̲ ̲B̲ử̲u̲ ̲P̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲(̲N̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲C̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲k̲h̲o̲á̲n̲ ̲T̲â̲n̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲,̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲T̲ổ̲n̲g̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲)̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲X̲ô̲,̲ ̲b̲ố̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲d̲ố̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲à̲n̲h̲,̲ ̲m̲u̲a̲ ̲b̲á̲n̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲p̲h̲i̲ế̲u̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲i̲ế̲m̲ ̲đ̲o̲ạ̲t̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲ì̲n̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲8̲ ̲–̲ ̲2̲0̲1̲9̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲V̲i̲ệ̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲s̲á̲t̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲d̲â̲n̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲c̲a̲o̲ ̲p̲h̲ê̲ ̲c̲h̲u̲ẩ̲n̲,̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲i̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲ố̲ ̲t̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲B̲ộ̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲á̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲a̲n̲,̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲á̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲r̲i̲ệ̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲u̲ ̲h̲ồ̲i̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲a̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲á̲c̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲…̲

̲T̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲8̲7̲A̲,̲ ̲1̲8̲7̲H̲,̲ ̲1̲9̲3̲,̲ ̲2̲0̲3̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲Đ̲ạ̲o̲,̲ ̲p̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲C̲ô̲ ̲G̲i̲a̲n̲g̲,̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲,̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲d̲o̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲(̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲;̲ ̲d̲o̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲l̲à̲ ̲C̲h̲ủ̲ ̲t̲ị̲c̲h̲ ̲H̲Đ̲Q̲T̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲)̲ ̲l̲à̲m̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲7̲/̲2̲0̲2̲1̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲s̲a̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲n̲à̲y̲…̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲s̲ố̲ ̲1̲0̲6̲8̲/̲T̲B̲-̲T̲T̲C̲P̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲á̲c̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲à̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲h̲o̲ạ̲c̲h̲,̲ ̲q̲u̲ả̲n̲ ̲l̲ý̲ ̲x̲â̲y̲ ̲d̲ự̲n̲g̲,̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲đ̲a̲i̲,̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲đ̲ô̲ ̲t̲h̲ị̲;̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲đ̲ổ̲i̲ ̲n̲h̲à̲,̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲m̲ụ̲c̲ ̲đ̲í̲c̲h̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲g̲i̲a̲o̲ ̲B̲ộ̲ ̲T̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲t̲r̲ì̲,̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲r̲à̲ ̲s̲o̲á̲t̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲b̲i̲ệ̲n̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲p̲h̲ù̲ ̲h̲ợ̲p̲,̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲,̲ ̲t̲r̲á̲n̲h̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲v̲ố̲n̲ ̲g̲ó̲p̲ ̲v̲à̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲á̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲,̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲x̲ế̲p̲ ̲n̲h̲à̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲.̲

̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲C̲h̲í̲n̲h̲ ̲p̲h̲ủ̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲n̲ế̲u̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ì̲n̲h̲ ̲s̲ự̲,̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲N̲h̲à̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲k̲i̲ế̲n̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ẩ̲m̲ ̲q̲u̲y̲ề̲n̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲ ̲V̲i̲ệ̲c̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲l̲à̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲,̲ ̲m̲à̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲d̲í̲n̲h̲ ̲l̲ù̲m̲ ̲x̲ù̲m̲ ̲“̲b̲ả̲o̲ ̲l̲ã̲n̲h̲”̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲í̲n̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲t̲h̲i̲ế̲t̲ ̲c̲h̲o̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲ ̲c̲h̲i̲ ̲v̲a̲y̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲.̲

̲Đ̲á̲n̲g̲ ̲n̲ó̲i̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲v̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲c̲ổ̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲g̲â̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲.̲ ̲T̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲b̲á̲o̲ ̲c̲h̲í̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲v̲a̲i̲ ̲t̲r̲ò̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲2̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲T̲h̲i̲ê̲m̲.̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲l̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲ổ̲ ̲p̲h̲ầ̲n̲ ̲S̲h̲e̲e̲n̲ ̲M̲e̲g̲a̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲á̲ ̲l̲ô̲ ̲3̲-̲8̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲g̲i̲á̲ ̲4̲.̲0̲0̲0̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲D̲r̲e̲a̲m̲ ̲R̲e̲p̲u̲b̲l̲i̲c̲ ̲m̲u̲a̲ ̲l̲ô̲ ̲3̲-̲5̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲g̲i̲á̲ ̲3̲.̲8̲2̲0̲ ̲t̲ỉ̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲.̲ ̲T̲u̲y̲ ̲n̲h̲i̲ê̲n̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲“̲n̲ố̲i̲ ̲g̲ó̲t̲”̲ ̲T̲â̲n̲ ̲H̲o̲à̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲b̲ỏ̲ ̲c̲ọ̲c̲ ̲s̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲r̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ấ̲u̲ ̲g̲i̲á̲ ̲đ̲ấ̲t̲ ̲T̲h̲ủ̲ ̲T̲h̲i̲ê̲m̲.̲

̲B̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲,̲ ̲6̲6̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲ư̲ở̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲i̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲t̲ộ̲c̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲.̲ ̲B̲à̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲t̲ừ̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲1̲9̲9̲2̲,̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲–̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲m̲ở̲ ̲r̲ộ̲n̲g̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲h̲à̲ ̲h̲à̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲v̲ă̲n̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲.̲

̲B̲à̲ ̲L̲a̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲o̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲“̲h̲ệ̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲t̲h̲á̲i̲”̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲i̲ê̲u̲ ̲b̲i̲ể̲u̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲N̲H̲H̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲C̲P̲ ̲Đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲T̲i̲m̲e̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲t̲y̲ ̲T̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲ ̲P̲e̲n̲i̲s̲u̲l̲a̲,̲…̲

̲A̲D̲V̲E̲R̲T̲I̲S̲E̲M̲E̲N̲T̲

̲T̲ạ̲i̲ ̲T̲P̲.̲H̲C̲M̲,̲ ̲b̲à̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲ ̲L̲a̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲m̲ệ̲n̲h̲ ̲d̲a̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲“̲b̲à̲ ̲t̲r̲ù̲m̲”̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲“̲k̲h̲ủ̲n̲g̲”̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲đ̲ắ̲c̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲ậ̲c̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲S̲à̲i̲ ̲G̲ò̲n̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲s̲ố̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲v̲ị̲ ̲t̲r̲í̲ ̲“̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲t̲à̲i̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ậ̲n̲ ̲1̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲T̲i̲m̲e̲s̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲,̲ ̲V̲T̲P̲ ̲O̲f̲f̲i̲c̲e̲ ̲B̲u̲i̲l̲d̲i̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲D̲u̲x̲t̲o̲n̲,̲ ̲U̲n̲i̲o̲n̲ ̲S̲q̲u̲a̲r̲e̲.̲

̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲c̲á̲c̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲ở̲ ̲“̲đ̲ấ̲t̲ ̲v̲à̲n̲g̲”̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲s̲ở̲ ̲h̲ữ̲u̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲l̲o̲ạ̲t̲ ̲s̲i̲ê̲u̲ ̲d̲ự̲ ̲á̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲:̲ ̲c̲a̲o̲ ̲ố̲c̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲d̲ị̲c̲h̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲S̲h̲e̲r̲w̲o̲o̲d̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲,̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ạ̲i̲ ̲A̲n̲ ̲Đ̲ô̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲B̲o̲n̲v̲i̲l̲l̲e̲ ̲L̲a̲n̲d̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲d̲â̲n̲ ̲c̲ư̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲S̲t̲e̲r̲l̲i̲n̲g̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲,̲ ̲k̲h̲u̲ ̲c̲ă̲n̲ ̲h̲ộ̲ ̲c̲a̲o̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲L̲a̲m̲b̲e̲r̲t̲ ̲R̲e̲s̲i̲d̲e̲n̲c̲e̲,̲ ̲T̲h̲u̲ậ̲n̲ ̲K̲i̲ề̲u̲ ̲P̲l̲a̲z̲a̲,̲…̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲V̲ạ̲n̲ ̲T̲h̲ị̲n̲h̲ ̲P̲h̲á̲t̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲ậ̲p̲ ̲đ̲o̲à̲n̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲ở̲ ̲V̲i̲ệ̲t̲ ̲N̲a̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲ư̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲s̲ả̲n̲.̲ ̲N̲g̲o̲à̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲ă̲m̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲n̲ữ̲ ̲d̲o̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲M̲ỹ̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *