သီတင္းကြၽတ္ႏွင့္တန္ေဆာင္တိုင္တြင္ မီးရႉးမီးပန္းမ်ားမေဖာက္ၾကရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အသိေပး

Last modified date

သီတင္းကြၽတ္ႏွင့္တန္ေဆာင္တိုင္တြင္ မီးရႉးမီးပန္းမ်ားမေဖာက္ၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကအသိေပး ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆိုပါကာလတြင္ မီးရႉးမီးပန္းမ်ားပစ္လႊတ္ျခင္း၊ေျဗာက္အိုး၊ရႉးဒိုင္းမ်ားပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူအထိတ္တလန႔္ျဖစ္ေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ကေလး သူငယ္တို႔ ထိခိုက္ အနာတရျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ မသမာသူမ်ား၊

အဖ်က္အေမွာင့္ ေဆာင္႐ြက္လိုသူမ်ားက လည္းအခြင့္ ေကာင္းယူၿပီးအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးမႈမ်ားေရာေႏွာေဆာင္ ႐ြက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ မီးရႉးမီးပန္းမ်ားပစ္ေဖာက္ျခင္းအျပင္ မီးရႉးမီးပန္း၊ ေျဗာက္အိုး၊ ရႉးဒိုင္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ျခင္း၊

Girl enjoy playing with a small sparkler hand fireworks, celebrating in christmas and new year festival. | Premium Photo

သယ္ ေဆာင္ျဖန႔္ျဖဴးျခင္း၊သိုေလွာင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပစ္ေဖာက္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ လိုက္နာျခင္း မရွိပါကတည္ဆဲဥပေဒအရထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးထားသည္။

Pyi Myanmar

 

admin