တစ္ႏွစ္အတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္၊ အိမ္လခ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ က်န္းမာေရး ကုန္က်စရိတ္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျမင့္တက္

တစ္ႏွစ္အတြင္း အစားအစာအုပ္စု ကုန္ေစ်းႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္၊ အိမ္လခ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ က်န္းမာေရးကုန္က် စရိတ္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ပညာေရးကုန္က်စရိတ္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕၏ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း အေျခအေနအရ သိရသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလအတြက္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း စိစစ္ခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကထက္ အစားအစာအုပ္စု ၃ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာအုပ္စု ၁၂ ဒသမ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဝတ္အထည္အုပ္စု ၃ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္လခႏွင့္ အိမ္ ျပင္ခအုပ္စု ၂၉ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အိမ္ အသုံးအေဆာင္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းစရိတ္အုပ္စု ၅ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရးအုပ္စု ၇ ဒသမ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အပန္းေျဖျခင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအုပ္စု ၂ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပညာေရးအုပ္စု ၄ ဒသမ ၄၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ျပင္ပအစားအေသာက္ အုပ္စု ၈ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေထြေထြ ကုန္ပစၥည္းအုပ္စု ၇ ဒသမ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ စားအစာ မဟုတ္ေသာ အုပ္စု ၇ ဒသမ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ရန်ကုန်မြို့ရှိ အသားနှင့် ငါးများရောင်းချသော စျေးရုံတစ်နေရာကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ကြည်နိုင်)

တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း စိစစ္ခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္က်ဆင္းခဲ့သည့္ က႑မ်ားမွာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအုပ္စုႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး က်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ ၁၂ ဒသမ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၀ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းတို႔ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္း (CPI) ၁၆၀ ဒသမ ၀၀ ရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၅ ဒသမ ၂၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုစာရင္းအင္း အဖြဲ႕မွထုတ္ျပန္သည့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း ႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းအေျခအေန အရ သိရသည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစား အစာအုပ္စု၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၇၃ ဒသမ ၅၉ ျဖစ္ၿပီး ယခင္လ မတ္လအေျခအေန ၁၇၂ ဒသမ ၄၀ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၀ ဒသမ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အစားအစာမဟုတ္ ေသာအုပ္စု၏ ေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၄၀ ဒသမ ၈၈ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္လ မတ္လအေျခ အေန ၁၄၂ ဒသမ ၆၉ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁ ဒသမ ၂၇ က်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

ဒေါ်လာဈေး ဂယက်ကြောင့် ပြည်ပ သွင်း ...

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ထားေသာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီအတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းမွာ အစားအစာအုပ္စုအတြက္ ၁၇၃ ဒသမ ၅၉၊ အစားအစာမဟုတ္ေသာအုပ္စုအတြက္ ၁၄၀ ဒသမ ၈၈ ႏွင့္ အုပ္စုအားလုံးအတြက္ ၁၆၀ ဒသမ ၀၀ ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္ ဧၿပီတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စားသုံးသူေစ်း ဆႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္းျမင့္တက္လာျခင္းမွာ စားသုံးသူ ေစ်းဆႏႈန္း တြက္ခ်က္ရန္ေကာက္ခံသည့္ အုပ္စုအားလုံးတြင္ပါဝင္သည့္ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ယခင္ႏွစ္အလားတူကာလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သိသိသာသာျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေျခခံႏွစ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လအထိ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ တစ္ ႏိုင္ငံလုံး၏ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းကို ေလ့ လာပါက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၁၅၀ ဒသမ ၁၃ ရွိခဲ့ရာမွ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၁၆၁ ဒသမ ၇၂ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွစ၍အစားအစာ အုပ္စုေစ်းႏႈန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း လာခဲ့ရာ ဧၿပီလတြင္လည္း ဆက္လက္က် ဆင္းေနျခင္းေၾကာင့္ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္း မွာ ဆက္လက္က်ဆင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ဗဟို စာရင္းအင္းအဖြဲ႕က သုံးသပ္တင္ျပထား သည္။

ယခုပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာ ...

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလအတြက္ စား သုံးသူေစ်းဆႏႈန္းမွာ ၁၆၀ ဒသမ ၀၀ ျဖစ္ရာ ယခင္ႏွစ္ အလားတူလ၏ စားသုံးသူေစ်း ဆႏႈန္း ၁၅၂ ဒသမ ၀၃ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအုပ္စု၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ အုပ္စုအားလုံးတြင္ပါဝင္ေသာ ကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ ယခင္ႏွစ္ အလားတူကာလ ထက္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စားသုံးသူေစ်းဆႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါက က ရင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ အနည္းျမင့္တက္ လ်က္ရွိၿပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ က်ဆင္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ လအလိုက္ေျပာင္းလဲမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၀ ဒသမ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ အမ်ားဆုံးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚေနၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ – ၀ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အနည္းဆုံးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။

admin